Konkurs dla kół gospodyń wiejskich Przysmaki z wielkopolskich sadów

Kalendarium
Dodano: 09.03.2022

Samorząd Województwa Wielkopolskiego zaprasza Koła Gospodyń Wiejskich z województwa wielkopolskiego do udziału w konkursie na najlepszą potrawę regionalną z jabłkiem lub ze śliwką pn.

„Przysmaki z wielkopolskich sadów”

 

Kto może wziąć udział?

Uczestnikami Konkursu mogą być Koła Gospodyń Wiejskich mające swoją siedzibę i prowadzące działalność na terenie województwa wielkopolskiego, spełniające jeden z trzech warunków:
1. muszą być wpisane do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich, o których mowa w ustawie z dnia 9 listopada 2018 r. o kołach gospodyń wiejskich (t.j. Dz.U.2021 r. poz. 2256),
2. lub działać na podstawie przepisów ustawy z dnia 8 października 1982 r. o społeczno-zawodowych organizacjach rolników (t.j. Dz.U.2019 r. poz. 491 ze zm.),
3. albo być stowarzyszeniem skupiającym kobiety z terenów wiejskich, których statutowym celem działania jest w szczególności rozwój kultury ludowej, w tym kultury lokalnej i regionalnej, promocja i pielęgnowanie lokalnych tradycji kulinarnych, a także działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego, działające na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2261).

Zasady uczestnictwa

Chętne do udziału w konkursie Koła Gospodyń Wiejskich mogą składać poprawnie wypełnioną kartę zgłoszeniową wraz z przepisem potrawy zgłoszonej do Konkursu w wersji papierowej – osobiście, za pośrednictwem poczty, bądź kuriera w godzinach pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, w siedzibie Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Wsi, przy al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań. W przypadku wysyłki pocztą lub kurierem na kopercie należy dopisać: Konkurs „Przysmaki z wielkopolskich sadów”.

Zgłoszenia przyjmowane będą również drogą elektroniczną na adres e-mailowy: dr.sekretariat@umww.pl lub za pośrednictwem elektronicznej skrytki podawczej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu w ePUAP: /umarszwlkp/SkrytkaESP.

Nabór zgłoszeń potrwa do 31 marca 2022 r. do godz. 15.30 (decyduje data wpływu do siedziby urzędu).

Przebieg konkursu

Uczestnicy Konkursu w dniu finału muszą dostarczyć potrawę konkursową zgłoszoną w karcie zgłoszeniowej. Każda potrawa musi składać się wyłącznie z produktów jadalnych – nie wyłączając dekoracji.

Ocena potraw odbywać się będzie w dwóch kategoriach – na najlepszą potrawę regionalną z jabłkiem i na najlepszą potrawę regionalną ze śliwką.

Ocenie poddany zostanie sposób prezentacji, tj. wygląd, estetyka, oryginalność i sposób podania, walory smakowe i zapachowe, związek potrawy z regionem i jego tradycjami,
w tym: tradycyjne metody wytwarzania, wykorzystane surowce, produkty i półprodukty lokalne.

Nagrody

Zwycięzcami w konkursie zostanie do 10 laureatów z każdej kategorii konkursowej. Nagrody finansowe w wysokości 2.500,00 zł (słownie: dwa tysiące pięćset 00/100 złotych) ufundowane są ze środków Unii Europejskiej w ramach schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz z budżetu Województwa Wielkopolskiego.

Regulamin konkursu oraz karta zgłoszeniowa dostępne na stronie organizatora.

 

[źródło: Urząd Marszałkowski Woj. Wielkopolskiego]

Zobacz również